Обмен учебными материалами


ЧAСЪ ДЕВSТЫЙ.И# мы2: Ґми1нь.

слaва тебё б9е нaшъ, слaва тебё.

мlтва с™0му д¦у: цrю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездё сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

трис™0е:

с™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

слaва nц7y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкhвъ. ґми1нь.

мlтва ко прес™ёй трbцэ: прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гdи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вlко, прости2 беззакhніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

гdи, поми1луй.

слaва nц7y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкhвъ. ґми1нь.

мlтва гdнz:

џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоe, да пріи1детъ цrтвіе твоe, да бyдетъ в0лz твоs, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникhмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь.

Тaже, ГDи поми1луй, 12.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ п7г, 83. К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи си1лъ; Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни. сeрдце моE и3 пл0ть моS возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ. и4бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи1тъ птенцы2 сво‰: nлтари2 тво‰ гDи си1лъ, цRю2 м0й и3 б9е м0й. бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ, въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS. бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебE, восхождє1ніz въ сeрдцэ своeмъ положи2. во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто є4же положи2: и4бо бlгословeніе дaстъ законополагazй. п0йдутъ t си1лы въ си1лу, kви1тсz бGъ богHвъ въ сіHнэ. гDи б9е си1лъ, ўслhши мlтву мою2, внуши2 б9е їaкwвль. защи1тниче нaшъ ви1ждь б9е, и3 при1зри на лицE хрістA твоегw2. ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщъ. и3зв0лихъ приметaтисz въ домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ грёшничихъ. ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ бlгодaть и3 слaву дaстъ. гDь не лиши1тъ бlги1хъ, ходsщихъ неѕл0біемъ. гDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS.

Pал0мъ п7д, 84.Бlговоли1лъ є3си2 гDи землю2 твою2, возврати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль. њстaвилъ є3си2 беззакHніz людeй твои1хъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхи2 и4хъ. ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возврати1лсz є3си2 t гнёва ћрости твоеS. возврати2 нaсъ б9е сп7сeній нaшихъ, и3 tврати2 ћрость твою2 t нaсъ. є3дA во вёки прогнёваешисz на ны2; и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t р0да въ р0дъ; б9е, ты2 њбрaщьсz њживи1ши ны2, и3 лю1діе твои2 возвеселsтсz њ тебЁ. kви2 нaмъ гDи млcть твою2, и3 сп7сeніе твоE дaждь нaмъ. ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди сво‰, и3 на прпdбныz сво‰, и3 на њбращaющыz сердцA къ немY. nбaче бли1зъ боsщихсz є3гw2 сп7сeніе є3гw2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу. млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz. и4стина t земли2 возсіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че. и4бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 сво‰.

Pал0мъ п7є, 85. Приклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслhши мS, ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ. сохрани2 дyшу мою2, ћкw прпdбенъ є4смь: сп7си2 рабA твоего2 б9е м0й, ўповaющаго на тS. поми1луй мS гDи, ћкw къ тебЁ воззовY вeсь дeнь. возвесели2 дyшу рабA твоегw2, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. ћкw ты2 гDи, бlгъ и3 кр0токъ, и3 многомлcтивъ всBмъ призывaющымъ тS. внуши2 гDи мlтву мою2, и3 вонми2 глaсу молeніz моегw2. въ дeнь ск0рби моеS воззвaхъ къ тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2. нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ гDи, и3 нёсть по дэлHмъ твои6мъ. вси2 kзhцы, є3ли1ки сотвори1лъ є3си2, пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю гDи, и3 прослaвzтъ и4мz твоE: ћкw вeлій є3си2 ты2, и3 творsй чудесA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ. настaви мS гDи, на пyть тв0й, и3 пойдY во и4стинэ твоeй: да возвесели1тсz сeрдце моE, боsтисz и4мене твоегw2. и3сповёмсz тебЁ гDи б9е м0й, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, и3 прослaвлю и4мz твоE въ вёкъ. ћкw млcть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t ѓда преисп0днэйшагw. б9е законопрест{пницы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша тебE пред8 соб0ю. и3 ты2 гDи б9е м0й щeдрый и3 млcтивый долготерпэли1вый и3 многомлcтивый, и3 и4стинный: при1зри на мS, и3 поми1луй мS: дaждь держaву твою2 џтроку твоемY, и3 сп7си2 сhна рабы2 твоеS. сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 постыдsтсz, ћкw ты2 гDи пом0глъ ми2, и3 ўтёшилъ мS є3си2.

И# пaки: Сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 постыдsтсz, ћкw ты2 гDи пом0глъ ми2, и3 ўтёшилъ мS є3си2.

Загрузка...

слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебё б9е. три1жды.

гDи поми1луй, три1жды.

слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Если Великий Пост, читается рядовая кафизма по уставу (в понедельник на 9-м часе — 9-я кафизма)22. По пятницам 9-й час совершается без кафизмы.

Ѓще же ґллилyіа, настоsщій, во глaсъ 8:

И$же въ девsтый чaсъ / нaсъ рaди пл0тію смeрть вкуси1вый, / ўмертви2 пл0ти нaшеz мудровaніе / хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

Стjхъ №: Да прибли1житсz мlтва моS пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY вразуми1 мz.

Стjхъ в7: Да вни1детъ прошeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 твоемY и3збaви мS.

слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь, бGор0диченъ:

И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы, / и3 распsтіе претерпёвъ бlгjй, / и3спровeргій смeртію смeрть, и3 воскrніе kвлeй ћкw бGъ, / не прeзри, ±же создaлъ є3си2 рук0ю твоeю: / kви2 чlвэколю1біе твоE млcтиве, / пріими2 р0ждшую тS бцdу молsщуюсz за ны2, / и3 сп7си2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz.

Не предaждь нaсъ до концA, и4мене твоегw2 рaди, / и3 не разори2 завёта твоегw2, / и3 не tстaви млcти твоеS t нaсъ, / ґвраaма рaди возлю1бленнагw t тебE, / и3 за їсаaка рабA твоего2, / и3 ї}лz с™aго твоего2.

трис™0е:

с™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

слaва nц7y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкhвъ. ґми1нь.

мlтва ко прес™ёй трbцэ: прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гdи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вlко, прости2 беззакhніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

гdи, поми1луй.

слaва nц7y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкhвъ. ґми1нь.

мlтва гdнz:

џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоe, да пріи1детъ цrтвіе твоe, да бyдетъ в0лz твоs, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникhмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь.

И# ѓще ќбw є4сть прaздникъ, глаг0ли кондaкъ є3гw2.

Ѓще же п0стъ, глаг0лемъ сі‰, глaсъ 8:

Ви1дz разб0йникъ / начaльника жи1зни на кrтЁ ви1сzща, глаг0лаше: / ѓще не бы2 бGъ бhлъ вопл0щьсz, и4же съ нaми распнhйсz, / не бы2 с0лнце лучы2 сво‰ потаи1ло: / нижE бы землS трепeщущи трzслaсz, / но вс‰ терпsй, помzни1 мz гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Слaва: ПосредЁ двою2 разбHйнику, / мёрило прaведное њбрётесz кrтъ тв0й: / џвому ќбw низводи1му во ѓдъ тzгот0ю хулeніz: / друг0му же легчaщусz t прегрэшeній, къ познaнію бGосл0віz: / хrтE б9е, слaва тебЁ.

И# нhнэ: Ѓгнца, и3 пaстырz, и3 сп7са мjра, / на кrтЁ зрsщи р0ждшаz тS, / глаг0лаше слезsщи: / ми1ръ ќбw рaдуетсz, пріeмлz и3збавлeніе: / ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, / є4же за всёхъ терпи1ши, / сн7е и3 б9е м0й.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ: сaмъ гDи,

пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы: да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

слaва nц7y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкhвъ. ґми1нь.

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ возглaсъ: Боже, ущедри ны и благослови ны, просвети лице Твое на ны и помилуй ны.

И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

И# ѓще є4сть ґллилyіа, твори1мъ покл0ны три2 вели6кіz, глаг0люще мlтву сію2 тaйнw с™aгw є3фрeма, раздэлsюще ю5 въ три2 ч†сти:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

Во святую же и Великую Четыредесятницу, токмо три великия поклоны подобает творити.

Ѓще же ни2, по возглaсэ мlтву сію2 вели1кагw васjліа:

ВLко гDи, ї}се хrтE б9е нaшъ, долготерпёвый њ нaшихъ согрэшeніихъ, и3 дaже до нhнэшнzгw часA приведhй нaсъ, в0ньже на животворsщемъ дрeвэ ви1сz, бlгоразyмному разб0йнику, и4же въ рaй путесотвори1лъ є3си2 вх0дъ, и3 смeртію смeрть разруши1лъ є3си2, њчи1сти нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ. согрэши1хомъ бо и3 беззак0нновахомъ, и3 нёсмы дост0йни возвести2 nчесA н†ша и3 воззрёти на высотY нбcную: занE њстaвихомъ пyть прaвды твоеS, и3 ходи1хомъ въ в0лzхъ сердeцъ нaшихъ. но м0лимъ твою2 безмёрную бlгость, пощади2 нaсъ гDи, по мн0жеству млcти твоеS, и3 сп7си2 нaсъ и4мене твоегw2 рaди с™aгw, ћкw и3счез0ша въ суетЁ днjе нaши, и3зми2 нaсъ и3з8 руки2 сопроти1внагw, и3 њстaви нaмъ грэхи2 нaшz, и3 ўмертви2 плотск0е нaше мудровaніе, да вeтхаго tложи1вше человёка, въ н0ваго њблецeмсz: и3 тебЁ поживeмъ нaшему вLцэ, и3 бlгодётелю, и3 тaкw твои6мъ послёдующе повелёніємъ, въ вёчный пок0й дости1гнемъ, и3дёже є4сть всёхъ веселsщихсz жили1ще, тh бо є3си2 вои1стинну и4стинное весeліе и3 рaдость лю1бzщихъ тS хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

слaва nц7y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкhвъ. ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Бlгослови2.

И# tпyстъ.

Вёдомо бyди, ћкw во ґfHнской горЁ, и3 въ пр0чихъ монастырёхъ, девsтый чaсъ въ пaперти глаг0лютъ.

И начинаем вечерню или, если пост, Изобразительные.

Вечерня начинается с возгласа священника, после чего читаем

Придите, поклонимся (3);

Великим постом Изобразительные начинаем с пения

Во Царствии Твоём.

Если последующей службы нет, священник произносит:

Слава Тебе, Христе Боже:

Мы же: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.

И отпуст малый.

Изобразительны.

Образец совершения изобразительных в понедельник, вторник и четверг св. Четыредесятницы.

После молитвы 9-го часа иерей, по традиции, облачается в фелонь, как на у3трене. Иерей пребывает облаченным до окончания вечерни.

Начaло и3з8wбрази1тельныхъ глаг0ли си1це:

Pал0мъ Rв, 102.

Бlгослови2 душE моS гDа, бlгословeнъ є3си2 гDи.

Бlгослови2 душE моS гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2. бlгослови2 душE моS гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰: и3збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS ми1лостію и3 щедр0тами: и3сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS. творsй ми1лwстыни гDь, и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. сказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰. щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. не до концA прогнёваетсz, нижE во вёкъ враждyетъ. не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. є3ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша. ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2: Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный тaкw њцвэтeтъ. ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2 твори1ти |. гDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2. бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2, на всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2.

Слaва, пeрвый ли1къ вhшшимъ глaсомъ. И# нhнэ, вторhй ли1къ.

Пaки пeрвый ли1къ: Бlгослови2 душE моS гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2. бlгословeнъ є3си2 гDи.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Pал0мъ рм7є.

Хвали2 душE моS гDа. восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь. не надёйтесz на кнsзи, на сhны человёчєскіz, въ ни1хже нёсть спасeніz. и3зhдетъ дyхъ є3гw2, и3 возврати1тсz въ зeмлю свою2: въ т0й дeнь поги1бнутъ вс‰ помышлє1ніz є3гw2. бlжeнъ, є3мyже бGъ їaкwвль пом0щникъ є3гw2, ўповaніе є3гw2 на гDа бGа своего2: сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ: Хранsщаго и4стину въ вёкъ, творsщаго сyдъ њби6димымъ, даю1щаго пи1щу ѓлчущымъ. гDь рэши1тъ њков†нныz, гDь ўмудрsетъ слэпцы2, гDь возв0дитъ низвeржєнныz, гDь лю1битъ прaведники. гDь храни1тъ пришeльцы, си1ра и3 вдовY пріи1метъ, и3 пyть грёшныхъ погуби1тъ. воцRи1тсz гDь во вёкъ, бGъ тв0й сіHне, въ р0дъ и3 р0дъ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Е#динор0дный сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ сhй, / и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw рaди / воплоти1тисz t с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, / непрел0жнw вочlвёчивыйсz: / распнhйсz же хrтE б9е, смeртію смeрть попрaвый, / є3ди1нъ сhй с™hz трbцы, / спрославлsемый nц7Y и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

В Великую же Четыредесятницу псалмы не читаются, но по молитве 9 часа поются Блаженны на глас 8, с припевом:

ВLко гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ...

По обычаю, отверзается завеса царских врат. Хор поет:

Начинaетъ ўчинeнный ли1къ си1це:

Помzни2 нaсъ, гDи: со сладкопёніемъ, во глaсъ }. И# ѓбіе:

Бlжeни ни1щіи д¦омъ:

По концё же стіхHвъ, соедини1вшымсz двyмъ ликHмъ, глаг0лютъ си1це:

Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. возглaснw.

Во цrтвіи твоeмъ помzни2 нaсъ, гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Бlжeни ни1щіи дyхомъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бlжeни плaчущіи, ћкw тjи ўтёшатсz.

Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю.

Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды, ћкw тjи насhтzтсz.

Бlжeни млcтивіи, ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.

Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сhнове б9іи нарекyтсz.

Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.

Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

И# ѓще ќбw є4сть четыредесsтница, соединsєма џба ли6ка пою1тъ со сладкопёніемъ:

Помzни2 нaсъ, гDи:

И# покл0нъ є3ди1нъ на є3ди1но к0еждо. Ѓще же ни2, ск0рw.

Слaва, и3 нhнэ: Помzни2 нaсъ, гDи:

Затем медленно и громко (с тремя земными поклонами):

Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём.

Чтец:

Ли1къ нбcный поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS.

Стjхъ: Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz.

Ли1къ нбcный поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ли1къ с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ, со всёми нбcными си1лами поeтъ тS, и3 глаг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ: и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы твоеS.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

И#сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди спасeніz, сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочеловёчшасz. распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна, и3 воскrшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. и3 пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. и3сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ. чaю воскrніz мeртвыхъ: и3 жи1зни бyдущагw вёка. ґми1нь.

Њслaби, њстaви, прости2 б9е прегрэшє1ніz н†ша, вHльнаz и3 невHльнаz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, ±же во дни2 и3 въ нощи2, ±же во ўмЁ и3 въ помышлeніи: вс‰ нaмъ прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Чтец: Аминь.

Затем в праздничные дни читается кондак праздника; если также празднуется и память святого, то сначала читается кондак ему, затем –

Кондаки на изобразительных:

В храме Господском

- (в среду) — кондак храма, кондак дня

- (в четверг — два), кондак рядового святого Минеи (если есть).

«Слава» — «Со святыми упокой...»,

«И ныне» — «Предстательство христиан...».

В храме Богородицы — кондак дня

- (в четверг — два), кондак рядового святого Минеи (если есть).

«Слава» — «Со святыми упокой...»,

«И ныне» — кондак храма.

В храме святого — кондак дня

- (в четверг — два), кондак храма, кондак рядового святого Минеи (если есть).

«Слава» — «Со святыми упокой...»,

«И ныне» — «Предстательство христиан...».

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь. Праздника.

В дни непраздничные и в посты, когда поется "Аллилуия", сначала читается кондак Преображения или храма Христова (в среду и пятницу – Св. Кресту), затем дня седмицы, святого храма, святого дневного, и далее:

Въ среду кондaкъ безпл0тныхъ, глaсъ в7:

Вознесы́йся на Крест, тезоименитому Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на сопостаты, пособие имущим Твое oружие мира, непобедимую победу.

Кондак Минеи.

Слaва, глaсъ }: Со с™hми ўпок0й / хrтE, дyшы р†бъ твои1хъ, / и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, / ни воздыхaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

И# нhнэ, глaсъ ѕ7: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, / ходaтайство ко творцY непрел0жное, / не прeзри грёшныхъ молeній глaсы: / но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: / ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, / предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

и3ли2 хрaма бцdы: Въ понедёльникъ, безпл0тныхъ, тaкожде во вт0рникъ п®тeчи, и3 по чи1ну.

И# ѓще є4сть четыредесsтница:

ГDи поми1луй, 40. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ возглaсъ: Боже, ущедри ны и благослови ны, просвети лице Твое на ны и помилуй ны.

И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

И# ѓще є4сть ґллилyіа, твори1мъ покл0ны три2 вели6кіz, глаг0люще мlтву сію2 тaйнw с™aгw є3фрeма, раздэлsюще ю5 въ три2 ч†сти:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Покл0нъ.

И# и3з8wбражє1нныz покл0ны 16, съ мlтвою с™aгw є3фрeма. И# по є4же востaти нaмъ, начинaетъ предстоsтель вечeрню:

После поклонов с молитвой прп. Ефрема Сирина, положенных в конце изобразительных, чтец: «Аминь».

Аще же литургия Преждеосвященных:

Трис™0е:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

слaва nц7y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкhвъ. ґми1нь.

мlтва ко прес™ёй трbцэ: прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гdи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вlко, прости2 беззакhніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

гdи, поми1луй.

слaва nц7y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкhвъ. ґми1нь.

мlтва гdнz:

џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоe, да пріи1детъ цrтвіе твоe, да бyдетъ в0лz твоs, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникhмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. 12.

И молитву: Всесвятая Троице, Единосущная Державо, Нераздельное Царство, всех благих Вина: благоволи же и о мне, грешнем, утверди, вразуми сердце мое и всю мою отыми скверну. Просвети мою мысль, да выну славлю, пою, и покланяюся, и глаголю: Един Свят, Един Господь, Иисус Христос во славу Бога Отца, аминь.

Священник: Премудрость

Лик: Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.

Священник: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Лик: чCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

слaва nц7y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкhвъ. ґми1нь.

Лик: гDи, поми1луй. Трижды.

Лик: Благослолви.

Священник: Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, силою Честнаго и Животворящего Креста, святых слаывных и всехвавльных апостолов (святых храма и дня) и святых праведных богоотец Иоакима и Анны, и свех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец.

Лик: гdDи, поми1луй. Трижды.

Многолетны, по традиции, не поются. Иерей возвращается в алтарь.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная